Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger
Code of Conduct

Jan F. Andersen AS har en målsetning om å ha en sunn forretningspraksis som også tar ansvar for samfunnet og miljøet. Vi har utarbeidet retningslinjer for leverandører for å tydeliggjøre våre holdninger ovenfor våre leverandører og andre samarbeidspartnere. Retninglinjene er basert på FN- og ILO konvensjoners krav til arbeids- og menneskerettigheter.

Leverandører skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger basert på OECDs retningslinjer og kartlegge, forebygge, begrense og redegjøre for hvordan eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og underleverandører håndteres. Vi satser på langsiktige samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere der det er mulig.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere opptrer i samsvar med disse retningslinjene, og at de skal kunne dokumentere hvordan de selv og deres leverandører arbeider for å etterleve retninglinjene. Dersom avvik oppstår, forventer vi at det blir satt i gang tiltak for å utbedre det aktuelle avviket. Hvordan dette håndteres avtales mellom Jan F. Andersen AS og den aktuelle andrepart etter alvorlighetsgrad. Dersom avvik gjentar seg og/eller ikke blir utbedret, vil Jan F. Andersen AS vurdere å avslutte samarbeidet med denne part.

Vi ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig utvikling for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Våre leverandører og deres underleverandører skal som minimum følge lovgivningen for sitt land, men der hvor det er motsetning mellom de relevante lover og våre retninglinjer, skal den høyeste standarden gjelde.

Sentrale ILO konvensjoner:

 1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO Konvensjon nr. 29 og 105)
  1. Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
  1. Arbeiderne skal ikke måtte levere depositum eller identitetspairer til arbeidgiver og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon nr. 138, kan dette aksepteres.

 1. Ressursbruk og påvirkning av lokalmiljøet
  1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som disse befolkningsgruppene er avhengig av.
 1. Miljø og dyrevelferd
  1. Produksjonen skal ikke være i konflikt med nasjonal eller internasjonal lovgivning og regulering med hensyn til miljø og dyrevelferd.
  1. Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden, gjennom minimering av utslipp og fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk.
 1. Korrupsjon
  1. En hver form for bestikkelse er uakseptabel, så som bruken av alternative kanaler for å sikre legitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte, samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

Vedtatt av Jan F. Andersen AS 31.10.2023